ඵෙතිහාසික දෙවනගල රජමහ විහාරයේ ඉඩම් නිරවුල් කිරීමට රජයෙන් පියවර..

0
369

දෙවනගල රජමහ විහාරයට අයත් ඉඩම් නිරවුල් කර ගැනීම සඳහා මායිම් සලකුණු කර දීමට අවශ්‍ය කටයුතු යොදන ලෙස බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව රාජ්‍ය ආයතන වෙත දන්වා ලිපි යොමු කර ඇත.

එම ලිපියට අනුව දෙවනගල පූජා භූමියට අයත් පිඹුරු පත් අංක, 102429, 102443, 100793 වලට අනුව අක්කර 85 ක් මුලින් මැන සලකුණු කිරිමට කටයුතු කරන ලෙස ලිපියේ දක්වා ඇත. 2020 ජුනි 12 වැනි දින සිදු කරන ලද දෙපාර්ශ්වයේ කැමැත්ත මත ඉඩම් මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මැන දීමට හා මායිම් සලකුණු කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු යොදන ලෙස ඉල්ලා ඇති අතර මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙවිය යුතු මුදලක් ඇත්නම් මේ පිළිබඳ මහනුවර බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ බෞද්ධ කොමසාරිස්වරයා දැනුවත් කරන ලෙසද එම ලිපියේ සඳහන් කර ඇත.

ලිපියේ පිටපත් දෙවනගල භාරකාර පූජ්‍ය මැදිරිගිරියේ පුඤ්ඤසාර ස්වාමින් වහන්සේටත්, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාට මෙන්ම මාවනැල්ල සහ අරණායක ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත යොමු කර තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here